Golcom

Slovenski regionalno razvojni sklad

11. oktobra, 2021

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 17.9.2021

Rok za oddajo: 4.10.2021 do 13.12.2021 oz. do porabe sredstev

Višina sofinanciranja: posojilo 75 % vrednosti investicije

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

 • spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
  • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

UPRAVIČENCI

Upravičena velikost upravičenca: Mikro, Mala, Srednja, Velika.

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani kot:

a.) pravna oseba,

 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,

b.) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

 • v skladu z Zakonom o zadrugah kot:

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register ali drug register pred 01.01.2018.

UPRAVIČENI STROŠKI

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75,00 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00 %.

Upravičeni stroški so:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema in delovni stroji
 • Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1.1.2016, samo za mikro, mala in srednja podjetja
 • Neopredmetena sredstva

POGOJI KREDITA

 1. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 133.333,33 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.

 1. Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60 %  do 1,50 % letno. Glavnica posojila se vrača mesečno. Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
 2. Doba vračanja
 • Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
 • Pred podpisom pogodbe lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in/ali skupno dobo vračanja posojila skrajša, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oz. se mu odpove mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

Evropski sklad za regionalni razvoj