Golcom

FINANČNO SVETOVANJE

Finančno svetovanje

Dobra finančna strategija je ključna za uspeh podjetja. Naloga zunanjega finančnega svetovalca je usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja.

Svetovanje o možnih izboljšavah poslovanja in finančnega stanja

Izvedba neodvisnih pregledov ter svetovanje na posameznih področjih poslovanja podjetja. Storitve vključujejo pomoč pri izvedbi finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Pri celovitem obvladovanju finančnih tveganj izhajamo iz obvladovanja likvidnostnega tveganja (optimizacija obratnega kapitala, pridobivanje finančnih virov in alternativnih virov financiranja, pomoč pri nadzoru nad denarnimi tokovi in transakcijami ter pri izdelavi kratkoročnega/letnega plana denarnih tokov) in hkrati svetujemo pri zagotavljanju solventnosti (optimalna oziroma ustrezna kapitalska struktura) podjetja.

Finančna optimizacija obsega

Finančni skrbni pregled poslovanja

Storitev popolnega skrbnega pregleda podjetja, s čimer strankam omogočimo vpogled v pravni status, finančno stanje in identifikacijo ključnih tveganj. Naš pristop h skrbnemu pregledu sresega računovodsko analizo i  se osredotoči tudi na natančno oceno poslovnih tveganj. Ta pristop podpirajo naslednji postopki:

Dolžniško financiranje

Podjetjem  pomagamo pri pridobivanju novih posojil, refinaniranju obstoječih posojil, nadomestitvi obstoječih posojil z ugodnejšimi posojili ter iskanju možnosti financiranja z alternativnimi finančnimi instrumenti

Pri tem je pomembno, da se predhodno analizira kapitalska struktura in se na podlagi tega odločate za dodatne vire. Poleg iskanja virov bančnega financiranja vam pomagamo tudi pri drugih relacijah z bankami. Med te spadajo npr. zmanjševanje obrestne mere, sprememba ponujenih zavarovanj.

Za vas poiščemo najprimernejše vire financiranja.

Pridobivanje drugih virov financiranja

Iskanje potencialnih investitorjev pri prodaji podjetja, pridobitev virov za dokapitaliacije. Poleg tega nudimo izdelavo ocene vrednosti podjetja z uporabo najmodernejših metod na področju korporativne valuacije in podrobno oceno vrednosti lastniškega deleža. Na podlagi pridobljenih rezultatov izdelamo celoten predlog optimalne strukture transakcije in podrobno analiziramo vse možne investitorje in ponudnike financiranja.

Odkup in prodaja terjatev

Strankam svetujemo pri prodaji ali odkupu terjatev. Pomagamo tako pri oceni terjatev kot tudi postopkih priprave kupoprodajne pogodbe, vodenju postopkov vnočevanja zavarovanj itd.

Pregled poslovanja za posojilodajalce (IBR)

Z neodvisnim pregledom  poslovanja podjetja posojilodajalci pridobijo neodvisne informacije za sprejemanje odločitev v zvezi z obstoječimi in novimi terjatvami do podjetja.

Pripravljamo neodvisne preglede poslovanja (ang. Independent Business Review) za namene finančnih ustanov, investitorjev ali pa poslovodstva. Mnogokrat tudi uprave same nimajo zadostnega vpogleda v poslovanje svojih družb, zato jim pripravimo finančni prerez poslovanja, s poudarkom na analizi denarnega toka.

GOLCOM - Your path to perfection

Kontaktirajte nas

Evropski sklad za regionalni razvoj